Αυξημένες οι Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα

Αυξημένες οι Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα.
Αυξημένες οι Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα.

Αυξημένες από 5% έως και 25% θα είναι οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για το διάστημα 2022 – 2027 συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην τρέχουσα περίοδο.

Τα νέα ποσοστά ενισχύσεων θα φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Αυτό προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.