Ανάπτυξη – Πληθωρισμός – Ανεργία

Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό στην περιοχή 3,5 έως 4% εκτιμά το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τριμηνιαία έκθεσή του.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο το 2022, στην περιοχή του 9% με 9,6% ενώ η πρόβλεψη για το μέσο ποσοστό ανεργίας το 2022 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω, στην περιοχή του 12%-12,4%.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Βέττας, φέτος οι ρυθμοί πραγματικής μεγέθυνσης αναμένονται ισχυροί, παρά τον πολύ υψηλό πληθωρισμό, ενώ για τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης σε υψηλό επίπεδο είναι κρίσιμο να αυξάνονται συστηματικά οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.

Οικονομίες όπως η δική μας, με χρόνιες δομικές υστερήσεις, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του πληθωρισμού κυρίως με επιδοματικές πολιτικές.

Αν και είναι απαραίτητα μέτρα υποστήριξης προς τα ευάλωτα νοικοκυριά και πολιτικές προσαρμογής της ρύθμισης σε βασικές αγορές, είναι επείγον να υπάρξει υποστήριξη της παραγωγής, με απλούστευση διαδικασιών και κανόνων και μεταρρυθμίσεις για αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων.