15. Κατανόηση των Κεφαλαίων Σας

Κατανόηση των Κεφαλαίων Σας
Κατανόηση των Κεφαλαίων Σας

Οι επενδύσεις κατατάσσονται σε μία από τις ακόλουθες δύο βασικές κατηγορίες:

Α. Εμπράγματες και

Β. Χρηματοοικονομικές

Το κριτήριο διάκρισης των δύο αυτών κατηγοριών είναι η φυσική ή μη ύπαρξή τους.

Με άλλα λόγια, αν είναι ή όχι φυσικά απτές.

Τα εμπράγματα κεφάλαια μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρεις ομάδες:

1. Ακίνητα: σπίτια, καταστήματα, χωράφια,

2. Αγαθά: π.χ. χρυσός και ασήμι και

3. Αντικείμενα: έργα τέχνης, γραμματόσημα, νομίσματα, κλπ.

Εν μέρει λόγω της πεπερασμένης προσφοράς τους ή των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, τα ακίνητα εκτιμώνται καλύτερα και κρίνονται ως αποδοτικότερα όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός.

Τα χρηματοοικονομικά τα οποία μερικές φορές αναφέρονται και ως άυλα διακρίνονται επίσης σε τρεις ομάδες:

1. Μετοχές,

2. Ομόλογα και

3. Μετρητά

Κάθε κατηγορία έχει το δικό της ρίσκο αλλά και το δικό της ιδιαίτερο, αποδοτικό χαρακτήρα.

Μια μετοχή αντιπροσωπεύει ένα στοίχημα ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία και έτσι προσφέρει στο μέτοχο ένα τμήμα από τα κέρδη της εταιρείας.

Ένα ομόλογο αντιπροσωπεύει ένα δάνειο που χορηγήθηκε από έναν επενδυτή είτε στην κυβέρνηση είτε σε μια εταιρεία.

Για να αποζημιωθεί ο επενδυτής για τη χορήγηση του δανείου, ο δανειολήπτης δεσμεύεται να επιστρέψει το αρχικό ποσό του δανείου μαζί με την καταβολή τόκων επί του αρχικού ποσού.

Η τρίτη κατηγορία του καταλόγου των επενδύσεων είναι τα μετρητά, αν και αυτό δεν είναι το ίδιο με τα «χαρτιά» που έχετε στην τσέπη σας.

Στον κόσμο των επενδύσεων, ο όρος «μετρητά» αναφέρεται σε ένα χρηματικό κεφάλαιο που στην ουσία δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο όπως για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό τραπεζικής κατάθεσης.

Στην εξελικτική πορεία των επενδύσεων, κάθε μια από τις παραπάνω ομάδες θα έχει τη θέση της στο χαρτοφυλάκιό σας.

Οι μετοχές χρησιμοποιούνται για να παράγουν πλούτο, λόγω της δυναμικής εκτίμησης του κεφαλαίου, ενώ τα ομόλογα προσφέρουν εισόδημα.

Τα μετρητά, τέλος έχουν αξία για τον ασφαλή τους χαρακτήρα.