Ι έως Μ

Ι-Μ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Τα συνολικά κέρδη μιας εταιρείας μετά την αφαίρεση του κόστους λειτουργίας, των αποσβέσεων, των τόκων, των φόρων και άλλων δαπανών.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Η αξία των επενδύσεων ενός οργανισμού επενδύσεων. Για μια επενδυτική εταιρία ανοικτού τύπου, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή εκφράζει συνήθως την τρέχουσα τιμή της μετοχής, μείον μια πιθανή χρέωση πωλήσεων ή εξαργύρωσης. Για μια επενδυτική εταιρία κλειστού τύπου, η τρέχουσα τιμή μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία ενεργητικού.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
Μια θέση δικαιώματος αγοράς στην οποία ο εκδότης είναι κάτοχος των τεμαχίων της υποκείμενης μετοχής που αντιπροσωπεύουν τα συμβόλαια δικαιώματος. Τα καλυπτόμενα δικαιώματα αγοράς γενικά μειώνουν το ρίσκο που αναλαμβάνει ο εκδότης γιατί η μετοχή δεν πρέπει να αγοραστεί στην τρέχουσα τιμή, εάν ο κάτοχος αυτού του δικαιώματος αποφασίσει να το εξασκήσει.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Μια θέση δικαιώματος πώλησης στην οποία ο εκδότης του δικαιώματος είναι επίσης και ο πωλητής της αντίστοιχης μετοχής ή έχει καταθέσει, σε ένα λογαριασμό μετρητών, ποσό μετρητών ή ισοδύναμα μετρητών που ισούνται με την άσκηση του δικαιώματος. Αυτό περιορίζει το ρίσκο του εκδότη του δικαιώματος γιατί τα χρήματα ή η μετοχή έχουν ήδη εξασφαλισθεί. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του δικαιώματος αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα, ο κίνδυνος για τον εκδότη είναι πολύ μικρότερος από ό,τι θα ήταν σε μια περίπτωση ακάλυπτου δικαιώματος πώλησης.

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Πληρωμές από τη χρηματική ροή μιας εταιρείας ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μερίσματα από κέρδη, κέρδη κεφαλαίου από την πώληση μετοχών του χαρτοφυλακίου και απόδοση κεφαλαίου. Οι κατανομές μπορούν να γίνουν μέσω επιταγής ή με επένδυση σε πρόσθετες μετοχές. Τα κεφάλαια πρέπει να κατανέμουν κέρδη (εφόσον υπάρχουν) στους μετόχους τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Ορισμένες επιχειρήσεις προσφέρουν Προγράμματα Επανεπένδυσης Μερισμάτων.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα καθαρά κέρδη για τους τελευταίους 12 μήνες προς τον αριθμό των κοινών μετοχών, όπως αναφέρονται από μια εταιρεία. Η εταιρεία συχνά χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών για την περίοδο αναφοράς.

ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Όταν μια μετοχή πωλείται με κέρδος, είναι η διαφορά μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης των χρεογράφων και του καθαρού κόστους τους, ή της αρχικής βάσης. Εάν μια μετοχή πωλείται κάτω του κόστους, η διαφορά είναι μια ζημία κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η συνολική χρηματική αξία όλων των μετοχών. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις μετοχές με την τρέχουσα αξία τους. Είναι ένα μέτρο εταιρικού μεγέθους.

ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΩΜΟΙ
Στην τεχνική ανάλυση, ένας σχηματισμός γραφήματος, όπου η τιμή μιας μετοχής φτάνει σε μια κορυφή και μετά πέφτει, ανεβαίνει πάνω από την προηγούμενη κορυφή και πέφτει ξανά και μετά ανεβαίνει πάλι, αλλά όχι ως τη δεύτερη κορυφή και ξαναπέφτει. Η πρώτη και η τρίτη κορυφή είναι οι ώμοι, ενώ η δεύτερη κορυφή είναι το κεφάλι. Οι τεχνικοί αναλυτές θεωρούν ότι ένας τέτοιος σχηματισμός είναι μια ισχυρή ένδειξη τερματισμού της ανοδικής τάσης και έναρξης της καθοδικής τάσης.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ
Ο μέσος όρος των τιμών ενός χρεογράφου ή ενός αγαθού, όπως διαμορφώνεται για μια περίοδο μερικών ημερών ή αρκετών ετών και δείχνει τις τάσεις για το πιο πρόσφατο διάστημα. Χρησιμοποιείται σε γραφήματα και τεχνικές αναλύσεις. Καθώς μια νέα μεταβλητή συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του μέσου όρου, η τελευταία μεταβλητή της σειράς διαγράφεται.

ΚΛΙΜΑΚΑ
Η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής για μια δεδομένη περίοδο.

ΚΟΙΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η αξία των ιδίων κεφαλαίων από τις κοινές μετοχές μιας εταιρείας όπως αναφέρονται στον ισολογισμό.

ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ/ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών δημόσιας διάθεσης, συν τα συσσωρευθέντα παρακρατηθέντα κέρδη.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αμοιβαία Κεφάλαια: Μέτρο της διαπραγματευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, που εκφράζεται ως ποσοστό επί του μέσου συνολικού ενεργητικού του κεφαλαίου. Ένας δείκτης κύκλου εργασιών 25% σημαίνει ότι η αξία των συναλλαγών ήταν ίση με το ένα τέταρτο του ενεργητικού. Οικονομία: Πόσες φορές ένα στοιχείο του ενεργητικού, για παράδειγμα τα αποθέματα, αντικαθίσταται κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Εταιρεία: Ο λόγος των ετήσιων πωλήσεων προς την καθαρή αξία, που εκφράζει το βαθμό στον οποίο μια εταιρία μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς εισροή εξωτερικών κεφαλαίων. Αγορές: Ο όγκος των μετοχών που διαπραγματεύονται ως ποσοστό του συνόλου των μετοχών για μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως μια ημέρα ή ένα έτος.

ΚΥΚΛΟΣ ΛΗΞΗΣ
Ένας κύκλος λήξης συσχετίζεται με τις ημερομηνίες λήξης των δικαιωμάτων για ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο. Ένα δεδομένο δικαίωμα θα τοποθετηθεί σε έναν από τους τρεις κύκλους, τον κύκλο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ένα δικαίωμα θα έχει συμβόλαια με τέσσερις ημερομηνίες λήξης, 2 σε κοντινούς μήνες και 2 σε πιο μακρινούς μήνες.

ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η περίοδος μεταξύ των 2 τελευταίων υψηλότερων ή χαμηλότερων σημείων του δείκτη S&P 500, που δείχνει την καθαρή απόδοση ενός αμοιβαίου σε μια ανοδική αλλά και πτωτική αγορά. Ένας κύκλος της αγοράς είναι πλήρης όταν ο δείκτης S&P είναι 15% κάτω από το υψηλότερο σημείο ή 15% πάνω από το χαμηλότερο σημείο. Οι ημερομηνίες του τελευταίου κύκλου της αγοράς είναι: 12/04/87 ή 10/11/90 (από χαμηλό σε χαμηλό).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ο λόγος των ετήσιων πωλήσεων προς τα αποθέματα. Η χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα είναι μια άσχημη ένδειξη, που δηλώνει υπερβολική διατήρηση αποθεμάτων ή/και χαμηλές πωλήσεις.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Λίστα χρεογράφων που έχουν επιλεγεί για επιτήρηση από μια χρηματιστηριακή εταιρία, μια κεφαλαιαγορά ή ένα ρυθμιστικό οργανισμό. Οι εταιρείες που συγκαταλέγονται σε αυτή τη λίστα είναι συνήθως στόχοι εξαγορών, εταιρείες που σχεδιάζουν να εκδόσουν νέες μετοχές ή μετοχές με ασυνήθιστη δραστηριότητα.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ IRA (Individual Retirement Accounts) / KEOGH
Ειδικοί λογαριασμοί στις Η.Π.Α. όπου μπορείτε να αποταμιεύσετε και να επενδύσετε, και οι φόροι μεταφέρονται μέχρι την ανάληψη των χρημάτων. Αυτά τα σχέδια υπόκεινται σε συχνές νομοθετικές αλλαγές όσον αφορά στην εξαίρεση των συνεισφορών. Οι αναλήψεις χρημάτων που έχουν εξαιρεθεί της φορολογίας φορολογούνται ως εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών κεφαλαίου από αυτούς τους λογαριασμούς.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΜΕΤΟΧΕΣ)
Λογαριασμός με τον οποίο μπορούν να αγοραστούν μετοχές, για ένα συνδυασμό μετρητών και δανείου. Το δάνειο στο λογαριασμό περιθωρίου ασφαλίζεται από τις μετοχές και, εάν η αξία των μετοχών μειωθεί σημαντικά, θα ζητηθεί από τον κάτοχο, είτε να καταθέσει περισσότερα χρήματα είτε να πουλήσει μέρος των μετοχών. Οι απαιτήσεις και το επιτόκιο δανεισμού μπορεί να ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των χρηματιστών.

ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δείκτης της χρηματοοικονομικής εξάρτησης. Συγκρίνει τα δανειακά κεφάλαια με τα μετοχικό κεφάλαιο. Προσδιορίζεται διαιρώντας τις μακροπρόθεσμες οφειλές με την αξία των κοινών μετοχών.

ΛΟΓΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Δείκτης της βραχυπρόθεσμης ικανότητας πληρωμής οφειλών. Υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η εταιρεία.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Η αξία στοιχείων του ενεργητικού χωρίς πραγματική χρηματική αξία, όπως εισπρακτέοι λογαριασμοί και προπληρωθέντα έξοδα, που πρέπει να εξοφληθούν μέσα σε 1 έτος.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η αξία μισθώσεων, μελλοντικών υπαλληλικών προνομίων, μεταφερθέντων φόρων και άλλων μη έντοκων υποχρεώσεων που πρέπει να πληρωθούν μέσα σε μια περίοδο μεγαλύτερης του 1 έτους.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ποσό κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από πηγές εκτός των αποσβέσεων και των μεταφερθέντων φόρων.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ποσό που οφείλεται για μισθώσεις, αποπληρωμή ομολογιών και άλλων στοιχείων που λήγουν μετά από 1 έτος.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Η αξία γης, εξοπλισμού και άλλων στοιχείων του πάγιου ενεργητικού μείον την απόσβεση. Αυτή είναι μια καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία μιας εταιρείας, συνήθως σε βάση κόστους και δεν αντανακλά απαραίτητα την αγοραστική αξία των στοιχείων.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ
Αξία έντοκων υποχρεώσεων που πρέπει να εξοφληθούν μετά από 1 έτος.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Δείκτης της χρηματοοικονομικής εξάρτησης. Εκφράζει το μακροπρόθεσμο χρέος ως ποσοστό του διαθέσιμου κεφαλαίου. Προσδιορίζεται διαιρώντας το μακροπρόθεσμο χρέος με το σύνολο του μακροπρόθεσμου χρέους, των προνομιακών μετοχών και των κοινών μετοχών.

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μια τυπική αρνητική μεταβολή στις αξιολογήσεις μιας μετοχής ή άλλου χρεωγράφου.

ΜΕΡΙΣΜΑ
Κατανομή μέρους των κερδών, της χρηματικής ροής ή κεφαλαίου μιας εταιρείας στους μετόχους, υπό τη μορφή μετρητών ή πρόσθετων μετοχών.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η πληρωμή ενός μερίσματος στη μορφή μετοχών αντί μετρητών. Το μέρισμα μετοχών μπορεί να είναι πρόσθετες μετοχές στην εταιρεία ή μπορεί να είναι μετοχές σε μια θυγατρική. Τα μερίσματα μετοχών χρησιμοποιούνται συνήθως προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε αντίθεση με ένα χρηματικό μέρισμα, τα μερίσματα μετοχών δε φορολογούνται μέχρι να πουληθούν.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα μερίσματα που διανεμήθηκαν για τους προηγούμενους 12 μήνες προς τον αριθμό των κοινών μετοχών, όπως αναφέρονται από την εταιρία. Ο αριθμός των μετοχών συχνά προσδιορίζεται από ένα σταθμισμένο μέσο των μετοχών δημόσιας διάθεσης για την περίοδο αναφοράς.

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ένα δικαίωμα αγοράς είναι μέσα στα χρήματά του, όταν η τιμή άσκησης είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου χρεογράφου. Ένα δικαίωμα πώλησης είναι μέσα στα χρήματά του όταν η τιμή άσκησης είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου χρεογράφου. Για παράδειγμα, ένα δικαίωμα αγοράς της xyz με τιμή άσκησης 52 είναι μέσα στα χρήματά του όταν η τιμή διαπραγμάτευσης της xyz είναι 52 1/8 ή μεγαλύτερη. Ένα δικαίωμα πώλησης της xyz με τιμή άσκησης 52 είναι μέσα στα χρήματά του, όταν η τιμή διαπραγμάτευσης της xyz είναι 51 7/8 ή μικρότερη.

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η μέση χρονική διάρκεια μέχρι τη λήξη των χρεογράφων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν περισσότερο τα κεφάλαια με μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωής.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Ο μέσος αριθμητικός μετοχών που έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικές της συμπεριφοράς της αγοράς ή κάποιου τμήματος αυτής. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο συχνά αναφερόμενος Δείκτης Βιομηχανικών Μετοχών του Dow Jones, ο οποίος προσθέτει τις τρέχουσες τιμές των 30 βιομηχανικών μετοχών και διαιρεί το αποτέλεσμα με έναν προκαθορισμένο αριθμό, το διαιρέτη.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Πηγές κεφαλαίων που παρέχονται εσωτερικά από λειτουργίες που μεταβάλλουν τη θέση μιας εταιρίας ως προς τη χρηματική ροή: αποσβέσεις, μεταφορές φορολογικών υποχρεώσεων, άλλες πηγές και επενδύσεις κεφαλαίου.

ΜΕΤΟΧΕΣ
Πιστοποιητικά ή άυλες εγγραφές που αντιπροσωπεύουν ιδιοκτησία σε μια επιχείρηση ή παρόμοια μονάδα..

ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ποσοστό μετοχών που δίνονται σε άτομα που συσχετίζονται άμεσα με μια εταιρεία, σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν απευθείας σε μετρητά, όπως αναφέρονται από την εταιρεία. Συνήθως περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς και εμπορεύσιμα χρεόγραφα, όπως κρατικά ομόλογα και τραπεζικές συναλλαγματικές. Τα ισοδύναμα μετρητών στους ισολογισμούς περιλαμβάνουν χρεόγραφα (π.χ., βραχυπρόθεσμα ομόλογα) με ημερομηνία λήξης εντός ενενήντα ημερών.