43. Επενδυτικές Προσεγγίσεις

investing dictionary 139

Ας δούμε συνοπτικά το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία των τριών βασικών επενδυτικών προσεγγίσεων:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πραγματικά ανώτερες εταιρείες υπάρχουν, αν και μερικές φορές είναι υποτιμημένες από τις αγορές και μπορούν να προσδιοριστούν κυρίως μέσω χρηματοοικονομικής έρευνας.

Μπορούν να γίνουν επαρκείς προβλέψεις για κέρδη και μερίσματα, τιμές μετοχών και χρηματαγορές.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να προσδιοριστούν αναλύοντας τις οικονομικές καταστάσεις.

Αγοράστε, όταν η προβλεπόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή κατά ένα ικανοποιητικό περιθώριο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα μοντέλα προηγούμενης συμπεριφοράς της τιμής του εξεταζόμενου χρεογράφου και της συνολικής αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να καθοριστούν επικερδείς στρατηγικές συναλλαγών.

Ορισμένοι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά στατιστικά δεδομένα μιας εταιρείας σε συνδυασμό με τους τεχνικούς δείκτες της.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δεν υπάρχει καμία επενδυτική στρατηγική που να υπερνικά την αγορά.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη απόδοση της τιμής μιας μετοχής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, υπάρχουν ήδη στην τιμή της αγοράς για μια δεδομένη περίοδο παρατήρησης.