Φ έως Ω

Φ-Ω

ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ
Η χαμηλότερη τιμή μιας μετοχής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΧΑΡΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Ένα γράφημα τιμών που συνυπολογίζει μόνο ακέραιες μεταβολές στην τιμή, δηλ. μια μεταβολή 2 σημείων. Ο χάρτης σημείου και σχήματος αγνοεί τη διάσταση του χρόνου και χρησιμοποιείται μόνο για την καταγραφή μεταβολών στην τιμή.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ
Η προμήθεια που χρεώνεται κατά την εξαργύρωση μετοχών. Για παράδειγμα, μια χρέωση 2% επί της πώλησης μετοχών αξίας $1000 θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή $980 (ή 98% της αξίας) στον επενδυτή. Η χρέωση αυτή μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί, όταν οι μετοχές κρατούνται για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ
Στις επενδύσεις, αντιπροσωπεύει τα κέρδη πριν από τις αποσβέσεις και τα έξοδα που δε συνεπάγονται πραγματική χρηματική δαπάνη. Η χρηματική ροή από τις λειτουργίες των κτηματομεσιτικών και άλλων επενδυτικών εταιρειών είναι σημαντική, γιατί δηλώνει την ικανότητα διανομής μερίσματος.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Μέρισμα που αποδίδεται υπό τη μορφή χρημάτων στους μετόχους μιας εταιρείας. Το ποσό είναι συνήθως συνάρτηση της κερδοφορίας και αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Μια χρηματική κατανομή μπορεί, πέρα από το μέρισμα, να περιλαμβάνει κέρδη κεφαλαίου και απόδοση κεφαλαίου.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η αγορά όπου γίνεται η διαπραγμάτευση μετοχών, δικαιωμάτων και προθεσμιακών συμβολαίων, ομολόγων, εμπορεύσιμων αγαθών και δεικτών. Τα κύρια χρηματιστήρια των Η.Π.Α. είναι: το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), το Αμερικανικό Χρηματιστήριο Αξιών (AMEX) και το δίκτυο Η/Υ του οργανισμού National Association of Securities Dealers (NASDAQ).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ένα χρηματοοικονομικό χρεόγραφο, όπως ένα δικαίωμα ή ένα προθεσμιακό συμβόλαιο, η αξία του οποίου παράγεται από την αξία και τα χαρακτηριστικά ενός άλλου χρεογράφου, του υποκείμενου χρεογράφου.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Το τμήμα της αγοραίας αξίας που βασίζεται στο χρόνο που υπολείπεται μέχρι την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος, και στο ότι τα υποκείμενα συστατικά στοιχεία που καθορίζουν την αξία του δικαιώματος μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η χρονική αξία είναι, γενικά, ίση με τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και της εσωτερικής αξίας.