Τρία Εργαλεία 540 δισ. Ευρώ για τα Μέτρα Στήριξης

Τρία Εργαλεία 540 δισ. Ευρώ για τα Μέτρα Στήριξης
Τρία Εργαλεία 540 δισ. Ευρώ για τα Μέτρα Στήριξης

1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενισχύεται με εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ για να δώσει δάνεια 200 δισ. ευρώ σε εταιρείες, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μεταξύ άλλων μέσω τραπεζών.

2. Ενεργοποίηση της πιστωτικής γραμμής με ενισχυμένους όρους (ECCL) ως πιστοληπτικών γραμμών προσαρμοσμένων στην κρίση.

Θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης με τυποποιημένους όρους που θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Η μόνη απαίτηση για την πρόσβαση θα είναι να δεσμευτούν τα κράτη πως θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή πίστωσης για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση των άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης από την υγειονομική κρίση.

Το ποσό μπορεί να φτάνει έως το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κάθε κράτους.

Θα είναι έτοιμη σε δύο εβδομάδες και θα είναι διαθέσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίση.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται για την ενίσχυση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών τους παραμέτρων σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και την ευελιξία που παρέχεται.

3. Πρωτοβουλία SURE για την οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη, συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ.

Θα καλύψει προσπάθειες για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας.

Θα σταματήσει  μόλις παρέλθει η έκτακτη ανάγκη που προκαλεί η κρίση λόγω της COVID-19.

www.GreekShares.com/gr/