60. Συναλλαγές με Μικρά Περιθώρια Κέρδους (Scalp Trading)

Συναλλαγές με Μικρά Περιθώρια Κέρδους Scalp Trading

Οι συναλλαγές με μικρά περιθώρια κέρδους εκμεταλλεύονται τις μικρές ποσοστιαίες διακυμάνσεις.

Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις τιμών που παρουσιάζουν ευκαιρίες εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.

Χρησιμοποιούνται, επίσης, θέσεις που ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας συναλλακτικής συνεδρίασης.

Ο τυπικός στόχος για μια τέτοια συναλλαγή είναι από 1% έως 2% ή και λίγο περισσότερο, μερικές φορές.

Οι συναλλαγές αυτές απαιτούν την εξοικείωση και τη χρήση ενός συστήματος συναλλαγών άμεσης πρόσβασης για άμεση εκτέλεση των εντολών.

Οι καλύτερες ευκαιρίες για συναλλαγές με μικρά περιθώρια κέρδους βρίσκονται στα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα.

Με τη μέθοδο αυτή, συνήθως επιστρέφετε σπίτι σας ήρεμοι χωρίς να πρέπει να σκεφτείτε το αύριο!