67. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, ο ένας εκ των οποίων υπόσχεται να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει, μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε καθορισμένη τιμή.

Τα ΣΜΕ είναι τυποποιημένα συμβόλαια των οποίων η πληρωμή και παράδοση καθορίζονται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ).

Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) παρέχει τυποποιημένους όρους (μέγεθος συμβολαίου ή αξία και ημερομηνία παράδοσης) στα προϊόντα που συναλλάσσονται.

Από το άνοιγμα μίας θέσης σε κάποιο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, η ΕΤΕΣΕΠ λειτουργεί μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.

Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση των όρων ενός συμβολαίου και απαλλάσσει τους αντισυμβαλλόμενους από τον πιστωτικό κίνδυνο (credit risk).

Λόγω αυτού, ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει τη θέση του μέσω μιας αντίθετης συναλλαγής, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλόμενου.

Δύο βασικά χαρακτηριστικά των ΣΜΕ είναι ο ημερήσιος διακανονισμός και το περιθώριο ασφάλισης.

Σύμφωνα με τους όρους κάθε συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ο επενδυτής που έχει ανοικτή θέση σε ένα ΣΜΕ υπόκειται σε καθημερινή πίστωση ή χρέωση των ζημίων ή κερδών που προκύπτουν από την τιμή διακανονισμού των εν λόγω συμβολαίων.

Η τιμή διακανονισμού καθορίζεται από την ΕΤΕΣΕΠ και είναι η τιμή με βάση την οποία θα εκκαθαριστούν οι ανοικτές θέσεις κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο επενδυτής που έχει ανοικτή θέση σε ΣΜΕ οφείλει να δεσμεύει ένα χρηματικό ποσό (περιθώριο ασφάλισης) για όσο καιρό διατηρεί τη θέση του με σκοπό να εγγυηθεί την τήρηση των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία παράδοσης ή εκκαθάρισης του υποκείμενου τίτλου.