Ρ έως Υ

Ρ-Υ

ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για τον αριθμό των οικονομικών ετών που παρουσιάζονται. Εάν υπάρχει μια αρνητική ή μηδενική αξία για το πρώτο ή το τελευταίο έτος, η ανάπτυξη είναι άνευ σημασίας.

ΣΕΙΡΑ
Δικαιώματα: Όλα τα συμβόλαια δικαιώματος της ίδιας κατηγορίας που έχουν επίσης την ίδια μονάδα συναλλαγής, ημερομηνία λήξης και τιμή εξάσκησης. Μετοχές: μετοχές με κοινά χαρακτηριστικά, όπως δικαίωμα ιδιοκτησίας και ψήφου, μερίσματα, ονομαστική αξία, κλπ. Στην περίπτωση πολλών ξένων μετοχών, είναι πιθανό μια σειρά μετοχών να την έχουν μόνο κάτοικοι της χώρας στην οποία έχει καταχωρηθεί η μετοχή.

ΣΗΜΕΙΑ ΒΑΣΗΣ
Αναφέρονται στην απόδοση ομολόγων. Κάθε ποσοστιαία μονάδα απόδοσης των ομολόγων ισούται με 100 σημεία βάσης. Εάν ένα ομόλογο έχει μεταβολή στην απόδοσή του από 7.25% σε 7.39%, αυτή είναι μια αύξηση 14 σημείων βάσης.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Η κίνηση της τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου προς την τιμή του υποκείμενου αγαθού. Στην αρχή, η τιμή συμβολαίου είναι υψηλότερη εξαιτίας της υπεραξίας. Αλλά όσο το συμβόλαιο προσεγγίζει την ημερομηνία λήξης, οι τιμές για άμεση αγορά και για προθεσμιακή αγορά συγκλίνουν.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ένα συμβόλαιο δικαιώματος που μπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς και της ημερομηνίας λήξης. Τα περισσότερα δικαιώματα που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο είναι αμερικάνικου τύπου.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
Συμφωνία για την αγορά ή πώληση ενός καθορισμένου αριθμού μετοχών μιας συγκεκριμένης εταιρίας σε έναν καθορισμένο μήνα και σε τιμή που έχει συμφωνηθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή. Τα ίδια τα συμβόλαια συχνά διαπραγματεύονται σε συγκεκριμένη αγορά. Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης διαφέρει από ένα δικαίωμα γιατί το τελευταίο είναι το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ενώ το πρώτο είναι η υπόσχεση ότι θα γίνει μια συναλλαγή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Η ικανότητα να πραγματοποιούνται αυτόματες, περιοδικές εξοφλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων και τα καθαρά αποτελέσματα να αποστέλλονται απευθείας στον επενδυτή.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Η κίνηση των τιμών μιας μετοχής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σε σύγκριση με ένα δείκτη της αγοράς. Τιμή μικρότερη του 1.0 δηλώνει σχετική αδυναμία στην κίνηση των τιμών, τιμή μεγαλύτερη του 1.0 δηλώνει σχετική ισχύ κατά τη διάρκεια του ενός έτους. Εξίσωση για τη σχετική ισχύ: [τρέχουσα τιμή μετοχής/τιμή μετοχής πριν από ένα χρόνο] [τρέχουσα τιμή δείκτη/τιμή δείκτη πριν από ένα χρόνο].

ΤΑΥΡΟΣ
Μεταφορικός χαρακτηρισμός ενός επενδυτή που πιστεύει ότι η αγορά θα έχει ανοδική πορεία.

ΤΙΜΕΣ
Η τιμή ενός μεριδίου μιας κοινής μετοχής τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα υψηλά και χαμηλά βασίζονται στην υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης μέσα στην ίδια ημέρα.

ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
Η καθορισμένη τιμή ανά μετοχή για την οποία μπορεί να αγοραστεί (στην περίπτωση ενός δικαιώματος αγοράς) ή να πουληθεί ( στην περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης) το υποκείμενο χρεόγραφο από τον κάτοχο του δικαιώματος κατά την άσκηση του συμβολαίου δικαιώματος.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι υπαλληλικές λειτουργίες ενός χρηματιστηριακού γραφείου που υποστηρίζουν, αλλά δε συμπεριλαμβάνουν, τη διαπραγμάτευση μετοχών και άλλων χρεογράφων. Περιλαμβάνουν τη γραπτή επιβεβαίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών, την αρχειοθέτηση και τη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
Μια βραχυπρόθεσμη πιστωτική επένδυση που δημιουργήθηκε από μια μη- χρηματοοικονομική εταιρεία και μια τράπεζα εγγυάται για την αποπληρωμή της. Οι συναλλαγματικές διαπραγματεύονται στη δευτερεύουσα αγορά σε τιμές κάτω από την ονομαστική τους αξία. Αυτά τα εργαλεία αποτελούν μια δημοφιλή επένδυση για οργανισμούς αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε βραχυπρόθεσμους τίτλους υψηλής φερεγγυότητας.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Για ομόλογα, το επιτόκιο αποκόμματος διαιρούμενο με την τρέχουσα τιμή ομολόγου.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ποσό που οφείλεται για την πληρωμή μισθών, επιτοκίων, πληρωτέων λογαριασμών και άλλων χρεών που πρέπει να αποπληρωθούν μέσα σε ένα έτος.

ΤΥΠΟΣ
Η κατηγοριοποίηση ενός συμβολαίου δικαιώματος ως αγοράς ή πώλησης.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ
Δικαιώματα: το χρεόγραφο που πρόκειται να αγοραστεί ή να πουληθεί κατά την άσκηση ενός συμβολαίου δικαιώματος. Για παράδειγμα, η μετοχή της IBM είναι το υποκείμενο χρεόγραφο για δικαιώματα της IBM. Αποθετήρια: Η κατηγορία, η σειρά και ο αριθμός των ξένων μετοχών που εκπροσωπούνται από το αποθετήριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
Το χρηματικό ποσό που ο εκδότης ενός ακάλυπτου δικαιώματος καλείται να καταθέσει και να διατηρήσει για να καλύψει την ημερήσια θέση του, καθώς και λογικές ενδοσυνεδριακές μεταβολές των τιμών.

ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ
Η υψηλότερη τιμή μιας μετοχής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 52 εβδομάδων, σταθμισμένη για οποιαδήποτε τυχόν σπασίματα της μετοχής.