Περιορισμοί Ευθύνης

Η Greekshares.com – Learn to Invest (Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών αλλά και του συνόλου του περιεχομένου των Ιστοσελίδων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εγγυηθεί τίποτε από τα παραπάνω.

Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους υπόσχεση ή εγγύηση σχετικά με την χρήση του υλικού στις Ιστοσελίδες, από την άποψη της πληρότητας της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις Ιστοσελίδες θα είναι αδιάκοπες, απρόσκοπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα των Ιστοσελίδων θα διορθώνονται ή ότι οι Ιστοσελίδες δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή/και το χρήστη εξ υπαιτιότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων ή εξ υπαιτιότητας οποιουδήποτε άλλου site server μπορεί να χρησιμοποιείται για να καθίστανται διαθέσιμες οι Ιστοσελίδες.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία παρέχεται στους επισκέπτες ή/και χρήστες των Ιστοσελίδων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αμέσως ή εμμέσως, συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών ή/και επισκεπτών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων και να ενεργήσουν κατά την προσωπική τους κρίση και βούληση. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επενδυτικές ή άλλες πράξεις στις οποίες προβαίνει ο κάθε επισκέπτης ή/και χρήστης των Ιστοσελίδων, επηρεαζόμενος καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων.

Οι Ιστοσελίδες μπορεί να παρέχουν πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους, παγκοσμίως. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο στο περιεχόμενο ή της παρεχόμενες υπηρεσίες από άλλους δικτυακούς τόπους και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη ή/και επισκέπτη.

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιουδήποτε είδους αγωγή ή εγερθεί οποιουδήποτε είδους αξίωση κατά των Ιστοσελίδων, που να απορρέουν από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη ή/και χρήστη, τότε ο επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση παρέμβασης στη σχετική δικαστική διαδικασία, καθώς και την υποχρέωση αποζημίωσης στην περίπτωση που οι Ιστοσελίδες υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των Ιστοσελίδων, ενώ η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Ιστοσελίδων, έτσι ώστε οι επισκέπτες και οι χρήστες των Ιστοσελίδων οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές, αφού τεκμαίρεται ότι σε κάθε επίσκεψη ή/και χρήση των Ιστοσελίδων, αποδέχονται τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους όρους και στις προϋποθέσεις χρήσης.