65. Παράγωγα Προϊόντα

Προθεσμιακά Συμβόλαια
Προθεσμιακά Συμβόλαια

Τα παράγωγα προϊόντα είναι δευτερογενή προϊόντα, η αξία των οποίων είναι συνάρτηση της αξίας άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, γνωστών ως υποκείμενοι τίτλοι (underlying assets).

Υποκείμενοι τίτλοι είναι συνήθως μία μετοχή, ένας χρηματιστηριακός δείκτης, ένα ομόλογο, μια συναλλαγματική ισοτιμία, ένα εμπόρευμα ή κάποιο επιτόκιο.

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες παραγώγων είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια (Futures & Forwards) και τα δικαιώματα προαίρεσης (Options).

Βασική διαφορά μεταξύ forwards και futures είναι ότι, ενώ στην πρώτη περίπτωση οι όροι συναλλαγής (υποκείμενος τίτλος, τιμή, μέγεθος και ημερομηνία παράδοσης) καθορίζονται από τους αντισυμβαλλόμενους, στη δεύτερη περίπτωση τα συμβόλαια είναι τυποποιημένα και υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες.