59. Ο Συντελεστής Βήτα

Συντελεστής Βήτα
Συντελεστής Βήτα

Ο Συντελεστής Βήτα είναι ένας τρόπος μέτρησης της μεταβλητότητας ενός χρεωγράφου ή ενός χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με ολόκληρη την αγορά.

Με άλλα λόγια, ο Συντελεστής Βήτα είναι «η ευαισθησία των αποδόσεων» μιας μετοχής ως προς τις αποδόσεις κάποιου δείκτη της αγοράς.

Οι τιμές του Βήτα μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής:

β Μικρότερο του 0:

Αρνητική τιμή βήτα είναι εφικτή αλλά όχι πιθανή.

Υπήρχε η άποψη ότι οι πολύ καλές μετοχές πρέπει να έχουν αρνητικές τιμές βήτα, αλλά αυτό δεν ισχύει.

β Ίσο με 0:

Με την προϋπόθεση μηδενικού πληθωρισμού, εισροή μετρητών!

β Μεταξύ 0 και 1:

Επενδύσεις μικρής μεταβλητότητας (π.χ., μετοχές επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας).

β Ίσο με 1:

Αντιστοίχηση με το δείκτη.

β Μεγαλύτερο του 1:

Οτιδήποτε έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα από το δείκτη.

β Πολύ Μεγαλύτερο από το 1:

Αδύνατο, γιατί η μετοχή θα αναμενόταν να πέσει στο μηδέν σε κάθε πτώση της αγοράς.

Οι περισσότερες νέες μετοχές υψηλής τεχνολογίας έχουν βήτα μεγαλύτερο της μονάδας, προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς απόδοσης, αλλά ενέχουν και πολύ μεγάλο κίνδυνο.

Ο Συντελεστής Βήτα είναι μια καλή ένδειξη του κινδύνου που ενέχει μια μετοχή.

Όσο μεγαλύτερο κίνδυνο ενέχει μια μετοχή, τόσο πιο ανοδικά κινείται ο Συντελεστής βήτα.

Μια μετοχή χαμηλού βήτα θα σας προστατέψει σε περίπτωση γενικής πτώσης.

Τουλάχιστον, αυτό πρέπει να συμβεί θεωρητικά.

Δυστυχώς, η προηγούμενη συμπεριφορά δεν προσφέρει εγγυήσεις για το μέλλον.

Εάν οι προοπτικές της εταιρείας μεταβληθούν προς το καλύτερο ή το χειρότερο, τότε είναι πιθανό να μεταβληθεί και η τιμή του βήτα.

Οπότε χρησιμοποιήστε το Συντελεστή Βήτα, ως έναν οδηγό για τις τάσεις μιας μετοχής και όχι ως μαντική κρυστάλλινη σφαίρα!