Οδηγός Επενδύσεων


www.GreekShares.com
Εκπαιδευτικός οδηγός
για να γίνετε καλύτερος επενδυτής!

Oι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα είναι καθαρά για σκοπούς επιμόρφωσης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλευτικές. Οι Χρηματοοικονομικοί όροι και ερμηνείες που παρέχονται είναι απλά για εξυπηρέτηση και βοήθεια προς τους επενδυτές και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε απλουστευμένη μορφή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως νομική ερμηνεία ή δήλωση εκ μέρους της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επενδυτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.