73. Μετοχές «Φούσκες»

Βασική Αξία Μετοχής
Βασική Αξία Μετοχής

Ο όρος “φούσκα” χρησιμοποιείται, για να περιγράψει μια μετοχή που διαπραγματεύεται σε μια τιμή υψηλότερη από τη βασική της αξία.

Τυπικά, η βασική αξία μιας μετοχής ισούται με την παρούσα προεξοφλημένη αξία των μερισμάτων που διανέμει η μετοχή.

Βασικά, είναι το ποσό των χρημάτων που μπορείτε να αναμένετε ότι θα λάβετε από τη μετοχή μακροπρόθεσμα εάν την κρατήσετε, συνυπολογίζοντας ότι η σημερινή αξία των χρημάτων είναι υψηλότερη από την αυριανή.

Στοιχεία, όπως μια υγιής οικονομία, αυξανόμενα περιθώρια κέρδους, αυξανόμενη πελατειακή βάση, κλπ., οδηγούν σε καλύτερα χρηματοοικονομικά στοιχεία και έτσι σε υψηλότερη τιμή μετοχής.

Τελευταία, ένας αυξανόμενος αριθμός μετοχών δε διανέμουν τακτικά (ή και καθόλου) μερίσματα.

Ο καλύτερος τρόπος να υπολογίσετε τη βασική αξία μιας μετοχής για αυτές τις περιπτώσεις είναι να σκεφτείτε την αξία την εταιρείας ως την τιμή που θα λάμβανε, εάν εξαγοραζόταν κάποια χρονική στιγμή.

Γιατί, λοιπόν, η τιμή μιας “φούσκας” διατηρείται πάνω από τη βασική της αξία από τη στιγμή που θα φτάσει σε αυτό το σημείο;

Διότι, εάν υπάρχει μια φούσκα με κάποια πιθανότητα να “σκάσει” – ή η τιμή της να παρουσιάσει σημαντική πτώση – οι επενδυτές δε θα είναι πρόθυμοι να κρατήσουν τη μετοχή εκτός εάν υπάρχει ένας υψηλός ρυθμός απόδοσης.

Καθώς η τιμή ανεβαίνει, η απώλεια χρημάτων εξαιτίας μιας πτώσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα η τιμή να ανεβαίνει με ακόμα ταχύτερο ρυθμό!

Η άνοδος της τιμής θα συνεχίσει να επιταχύνεται μέχρι η τιμή να επανέλθει στο βασικό της επίπεδο.

Γιατί η τιμή είναι αρχικά πολύ υψηλή είναι ένα μεγάλο και περίεργο ερώτημα!

Θα μπορούσε να προκύψει από λάθη εκτίμησης, παράλογες προσδοκίες, ζωώδη νοοτροπία, ή άλλα στοιχεία ιδιοσυγκρασίας.

Μια ταχέως αυξανόμενη τιμή αντανακλά, είτε μια αύξηση στα μελλοντικά κέρδη της εταιρίας, είτε μια μετοχή -φούσκα, κάτι που δεν μπορεί να λεχθεί με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες.

Μετοχές Φούσκες

Η βασική τιμή μιας μετοχής πρέπει να εξαρτάται μόνο από τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε μόνο την τιμή, αλλά όχι το μέλλον – τουλάχιστον όχι χωρίς μαντικές ικανότητες!

Όλοι μας κάνουμε συνεχώς λανθασμένες προβλέψεις για τις φούσκες!

Ακόμα και εκ των υστέρων, μια μεγάλη πτώση στην τιμή θα μπορούσε να οφείλεται είτε στο σπάσιμο μιας φούσκας είτε σε άσχημες ειδήσεις, οι οποίες μείωσαν τις εκτιμήσεις, για τη μελλοντική απόδοση και περιόρισαν τη βασική τιμή.

Μια φούσκα μπορεί να είναι απολύτως λογική υπό την έννοια ότι όλοι λαμβάνουν λογικές αποφάσεις.

Οι επενδυτές απλώς απαιτούν ένα μεγαλύτερο ρυθμό απόδοσης από τις μετοχές που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να σκάσουν.

Οι φούσκες δεν είναι απαραίτητα παράλογες!

Από την άλλη πλευρά, μια μετοχή που ακολουθεί μια παράλογη συμπεριφορά μπορεί να τιμολογείται ακριβώς σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία – π.χ. προσδοκώμενα μελλοντικά μερίσματα – αλλά μπορεί να είναι εντελώς παράλογη από την άποψη ότι οι αντιλήψεις είναι πολύ υψηλές!

Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές είναι πολύ υψηλές – όχι εξαιτίας μιας φούσκας, αλλά εξαιτίας λανθασμένων προσδοκιών για το μέλλον.