Η Ελληνική Οικονομία Βρίσκεται Αντιμέτωπη με Εξωτερικούς Κινδύνους

Αποφασιστική Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεων.
Αποφασιστική Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεων.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα περιοριστικές δημοσιονομικές, νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Αυτές οι συνθήκες σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ, περιέχουν και σημαντικούς κίνδυνους από το εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα είναι επιτακτική η υιοθέτηση της άμεσης υλοποίησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση.

Η αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που ψηφίστηκαν θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η διεύρυνση του πεδίου των μεταρρυθμίσεων πρέπει να συμπεριλάβει:

1. Tην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης,

2. Tη μείωση της γραφειοκρατίας,

3. Tην πάταξη του παραεμπορίου,

4. Tη διευθέτηση των δικαιωμάτων χρήσης γης,

5. Tη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και

6. Tη ριζική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι ως άνω μεταρρυθμίσεις, σε μεγάλο ποσοστό, θα βοηθήσουν να αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και οι μελλοντικές προκλήσεις.