Η Ελλάδα σε Αριθμούς – Έκδοση 2022

Η ΙCAP, με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ, εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση:

«Η Ελλάδα σε Αριθμούς / Greece in Figures».

Η Έκδοση παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συνόλου της ελληνικής αγοράς για τα τελευταία 2 έτη (2020-2019).

Η Έκδοση αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Ο Ελληνικός Εταιρικός Τομέας:

 Ενοποιημένοι Ισολογισμοί 2020-2019

 Ενοποιημένοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020-2019

 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2020-2019

 Τα βασικά μεγέθη κερδοφόρων και ζημιογόνων Επιχειρήσεων 2020

 Τις 300 μεγαλύτερες Επιχειρήσεις: 2020 – Κατάταξη βάσει Πωλήσεων

  • Ανάλυση κλάδων για την περίοδο 2020-2019
  • Η Ελλάδα: Οικονομία και Κοινωνία (δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές, οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση, τιμές, αμοιβές, κόστος και παραγωγικότητα, δημόσια οικονομικά, τράπεζες, χρήμα και κεφαλαιαγορές και εξωτερικές συναλλαγές).

Κλικ Εδώ και Δείτε την Ηλεκτρονική
Μορφή (e-book) της Έκδοσης