Ε έως Θ

Ε-Θ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ο πωλητής ενός συμβολαίου δικαιώματος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η διαδικασία ολοκλήρωσης μιας εντολής για την αγορά ή πώληση χρεογράφων. Από τη στιγμή που έχει εκτελεστεί μια συναλλαγή, καταγράφεται σε μια Αναφορά Επιβεβαίωσης. Η εκκαθάριση (πληρωμή και μεταβίβαση της ιδιοκτησίας) πραγματοποιείται στις Η.Π.Α. εντός 1 (αμοιβαία κεφάλαια) και 5 (μετοχές) ημερών μετά την εκτέλεση μιας εντολής. Οι χρόνοι εκκαθάρισης για τις μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο βρίσκονται σε μια διαδικασία μείωσης στις 3 ημέρες στις Η.Π.Α.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Για αμοιβαία κεφάλαια, το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού (Ελάχιστη Αρχική Αγορά) ή για την κατάθεση σε έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό (Ελάχιστη Πρόσθετη Αγορά). Αυτά τα ελάχιστα μπορεί να είναι μικρότερα για αγοραστές που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο αυτόματης αγοράς.

ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μια επιχείρηση που έχει στην κατοχή της αρκετές μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας άλλης εταιρείας, ώστε να ελέγχει τη διαχείριση και τις λειτουργίες της, επηρεάζοντας ή εκλέγοντας το διοικητικό συμβούλιο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η πιο πρόσφατη τριμηνιαία απόδοση πολλαπλασιασμένη επί τέσσερα. Για να προσδιορίσετε την απόδοση διαιρέστε το ετήσιο μέρισμα με την τιμή της μετοχής. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Το συνολικό ποσό των μερισμάτων που θα διανέμονταν για μια μετοχή μέσα στους επόμενους 12 μήνες εάν κάθε μέρισμα ήταν ισόποσο με το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε. Συνήθως εκφράζεται με το γράμμα e στους πίνακες μετοχών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Επίσημο έγγραφο για την πώληση χρεογράφων που περιγράφει το σχέδιο για μια προτεινόμενη επιχείρηση, ή τα γεγονότα για μια υφιστάμενη επιχείρηση, που χρειάζεται ένας επενδυτής για να λάβει τις αποφάσεις του. Τα ενημερωτικά φυλλάδια χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, για να περιγράψουν τους στόχους, τους κινδύνους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
Μια εντολή για την αγορά ή την πώληση μιας μετοχής στην καλύτερη δυνατή τιμή.

ΕΝΤΟΛΗ ΦΡΑΓΜΟΥ
Μια εντολή να πουληθεί μια μετοχή, όταν η τιμή της πέσει σε ένα καθορισμένο επίπεδο.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
Το ποσό που χρεώνεται από μια εταιρία επενδύσεων κατά την αγορά μετοχών, το οποίο συνήθως αποδίδεται ως προμήθεια σε έναν αντιπρόσωπο, π.χ. έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος ανταμείβεται για τη βοήθεια που παρείχε σε έναν αγοραστή. Είναι η διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ της τιμής αγοράς της μετοχής και της καθαρής αξίας της μετοχής.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πρόγραμμα με το οποίο μια επιχείρηση επαναγοράζει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο. Αυτό συνήθως γίνεται όταν οι μετοχές είναι υποτιμημένες. Καθώς μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών και αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή, βελτιώνει την αγοραστική αξία των υπολοίπων μετοχών που διατηρούν οι μέτοχοι.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ποσό που διατίθεται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου για την αγορά ή βελτίωση μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδιοκτησιακών στοιχείων, εργοστασιακών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η γραπτή δήλωση που έπεται κάθε ?συναλλαγής? στις αγορές χρεογράφων. Η επιβεβαίωση εκδίδεται αμέσως μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής. Καθορίζει την ημερομηνία διενέργειας, τους όρους, την προμήθεια, κλπ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ο βαθμός βεβαιότητας ότι δε θα ξεπεραστεί ένα καθορισμένο ποσοστό αποτυχίας.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΟΣ
Στα ομόλογα και άλλα σταθερά χρεόγραφα εισοδήματος, το αναφερόμενο ποσοστιαίο επιτόκιο, που συνήθως αποδίδεται δύο φορές το χρόνο.

ΕΞΑΓΟΡΑ
Η αγορά ενός ποσοστού ελέγχου των μετοχών μιας εταιρείας. Μια εξαρτημένη εξαγορά γίνεται με δανειακά κεφάλαια.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ένα δικαίωμα αγοράς είναι έξω από τα χρήματά του, εάν η τιμή άσκησης είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου χρεογράφου. Ένα δικαίωμα πώλησης είναι έξω από τα χρήματά του, εάν η τιμή άσκησης είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου χρεογράφου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για μια εταιρεία, οι οποίες δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Είναι παράνομο για τους κατόχους αυτών των πληροφοριών να κάνουν διαπραγματεύσεις βασιζόμενοι σε αυτές τις πληροφορίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζεται ή/και πουλάει τμήματα του αμοιβαίου. Οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων συχνά προσφέρουν διάφορα αμοιβαία κεφάλαια με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου που ελέγχεται από το Νόμο περί εταιριών επενδύσεων των ΗΠΑ του 1940. Αυτά τα χαρτοφυλάκια έχουν σταθερό αριθμό μεριδίων που διαπραγματεύονται στις δευτερεύουσες αγορές όπως και οι μετοχές εταιρειών. Η τρέχουσα τιμή μπορεί να υπερβαίνει την καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού ανά μετοχή, οπότε θεωρείται ότι διαπραγματεύονται σε μια πρόσθετη αμοιβή. Όταν η τρέχουσα τιμή πέσει κάτω από την καθαρή αξία των στοιχείων του ενεργητικού ανά μετοχή, τότε είναι σε έκπτωση. Πολλά χαρτοφυλάκια κλειστού τύπου είναι εξειδικευμένου τύπου με το χαρτοφυλάκιο να εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο κλάδο, μια συγκεκριμένη χώρα, κλπ. Αυτά τα χαρτοφυλάκιο είναι συνήθως εισηγμένα σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και σε ξένα χρηματιστήρια.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Ετήσια αναφορά της οικονομικής κατάστασης μιας δημόσιας εταιρείας. Περιλαμβάνει μια περιγραφή των λειτουργιών της εταιρείας, τον ισολογισμό της και την κατάσταση εσόδων και εξόδων. Οι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτούν να διανέμεται σε όλους τους μετόχους.

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
Η διαφορά μεταξύ της ανώτατης και της κατώτατης τιμής διαπραγμάτευσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τα αγαθά, το υψηλότερο/χαμηλότερο όριο τιμής που καθορίζεται από το χρηματιστήριο για ένα συγκεκριμένο αγαθό για μια οποιαδήποτε ημέρα διαπραγμάτευσης.

ΖΗΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους ενός χρεογράφου και της καθαρής τιμής πώλησης, όταν αυτό το χρεόγραφο πωλείται με ζημία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
Μια εντολή για την αγορά ή πώληση μετοχών, η οποία λήγει αυτόματα, εάν δεν εκτελεστεί την ημέρα που δίνεται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Η ημερομηνία, όπου οι διευθυντές μιας εταιρείας συνεδριάζουν και ανακοινώνουν την ημερομηνία διάθεσης και το ποσό του επόμενου μερίσματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ημερομηνία πληρωμής και παράδοσης των χρεογράφων. Για μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α., ο διακανονισμός γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά από την διαπραγμάτευση. Για τα αμοιβαία κεφάλαια, ο διακανονισμός συνήθως γίνεται την επόμενη ημέρα της διαπραγμάτευσης. Σε ορισμένες περιφερειακές αγορές, μπορεί να απαιτηθούν μήνες για το διακανονισμό ξένων μετοχών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η ημερομηνία την οποία ένας μέτοχος πρέπει να είναι τυπικά κάτοχος μετοχών προκειμένου να δικαιούται μέρισμα. Για παράδειγμα, μια εταιρεία ανακοινώνει ένα μέρισμα την 1η Νοεμβρίου, το οποίο θα διανεμηθεί στην 1η Δεκεμβρίου στους κατόχους με εγγραφή 15 Νοεμβρίου. Μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής, ένας επενδυτής γίνεται κάτοχος της εγγραφής μετά το πέρας της εκκαθάρισης, για την οποία απαιτούνται 3 εργάσιμες ημέρες για τα χρεόγραφα και μία εργάσιμη ημέρα για τα αμοιβαία κεφάλαια. Την τέταρτη ημέρα, πριν από την ημερομηνία εγγραφής, οι μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος, αφού ο πωλητής εξακολουθεί να είναι ο κάτοχος της εγγραφής και συνεπώς δικαιούται το μέρισμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Η τελευταία ημέρα (στην περίπτωση δικαιώματος Αμερικανικού τύπου) ή η μοναδική ημέρα (στην περίπτωση δικαιώματος Ευρωπαϊκού τύπου) που μπορεί να ασκηθεί ένα δικαίωμα. Για δικαιώματα μετοχών, η ημερομηνία αυτή είναι το Σάββατο μετά από την τρίτη Παρασκευή του μήνα λήξης. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες όμως, μπορεί να θέσουν μια συντομότερη προθεσμία για την ειδοποίηση της πρόθεσης του κατόχου να ασκήσει το δικαίωμά του. Εάν η Παρασκευή είναι αργία, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης θα είναι η προηγούμενη Πέμπτη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης όπου ο πωλητής, και όχι ο αγοραστής, μιας μετοχής θα δικαιούται την πληρωμή μερίσματος που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Η ημερομηνία αυτή που καθορίζεται από το NYSE (και γενικά την ακολουθούν και άλλα χρηματιστήρια των Η.Π.Α.) είναι δύο εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία εγγραφής. Μια μετοχή που πωλείται, χωρίς το δικαίωμα μερίσματος σημειώνεται με x στις εφημερίδες εκείνη την ημέρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί να γίνει η πληρωμή του μερίσματος μιας μετοχής ή του επιτοκίου ενός ομολόγου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Η ημερομηνία που γίνεται μια συναλλαγή. Γενικά, ο διακανονισμός των συναλλαγών (η πληρωμή) γίνεται 1-5 εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία συναλλαγής. Για τις μετοχές, ο διακανονισμός γίνεται συνήθως 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή.

ΘΟΡΥΒΟΣ
Οι διακυμάνσεις τιμών και όγκου που μπορεί να δυσχεράνουν τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της αγοράς.