66. Δικαιώματα Προαίρεσης

Δικαιώματα Προαίρεσης Options
Δικαιώματα Προαίρεσης - Options

Είναι μία συμφωνία, η οποία δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο αγαθό σε μία καθορισμένη τιμή, κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.

Αντίθετα, ο πωλητής ενός δικαιώματος προαίρεσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει ή να πουλήσει το υποκείμενο αγαθό σε μία καθορισμένη τιμή, κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.

Η καθορισμένη τιμή που θα λάβει χώρα η συναλλαγή κατά την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ονομάζεται τιμή εξάσκησης και αντιπροσωπεύει την τιμή στην οποία ο αγοραστής ενός δικαιώματος αγοράς (πωλητής ενός δικαιώματος πώλησης) πρέπει να πληρώσει για κάθε υποκείμενο τίτλο κατά την εξάσκηση του δικαιώματος.

Η τιμή του δικαιώματος (premium) είναι το ποσό που πληρώνει ο αγοραστής του δικαιώματος στον πωλητή του δικαιώματος προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο.